Všeobecné údaje

„OCHRANA A ROZVOJ PRÍRODNÝCH A KRAJINNÝCH HODNOT POHRANIČIA”

Od 1. Augusta 2018 do 30. Júna 2019 mestský úrad Przeworsk spolu s Agentúrou Regionálneho rozvoju vo Svidníku zrealizovala mikroprojekt pod názvom „OCHRANA A ROZVOJ PRÍRODNÝCH A KRAJINNÝCH HODNOT POHRANIČIA”. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho rozvojového fondu v rámci programu

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020..Cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň trvalo udržateľného využívania kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi. V rámci projektu sa vykonalo päť úloh.

Prvou úlohou bolo pripraviť dokument „Analýza prírodného a krajinného potenciálu pohraničia“. Z hľadiska analýzy tu existujú prírodné zaujímavosti, fauna a flóra pohraničia, informácie o tom, ako zastaviť negatívne zmeny pohraničnej prírody a označit zaujímavé prírodné lokality. Analýza bola základom pre vývoj a tlač obrazovej zložky projektu a pre spustenie webovej stránky .

Druhou úlohou bolo zriadenie Prírodovedeckej kancelárie v budove školy na ulici Misiągiewicza 10 (miestnost č. 9) a vykonanie v nej vzdelávacích aktívít. Cieľom tejto úlohy bolo vytvorenie miestnosti – na poukazovanie prírodno – krajinného potenciálu pohraničia, v ktorom budú vykonávané vzdelávacie školenia pre osoby, ktoré budú mat o to záujem. V rámci projektu boli vyškolený lídri, ktorí sú pripravovaný na vedenie školení a prednášok v prírodovedeckej kancelárii.

Tretia úloha bola organizácia fotografickej a maliarskej výstavy. Účelom tejto úlohy bolo poukázanie na prírodné -krajinné hodnoty pohraničia. Uskutočnená bola 5 dňová výstava fotografií a maliarstva pre 14 účastníkov z Poľska a Slovenska. Výsledkom bolo predvedenie fotografií a malieb podčas konferencie 12. Júna 2019.

Śtvrtou úlohou bola organizácia výjazdových školeních školiacich lídrov na teréne okresu Myslenicu a Pieninského národného parku. Cieľom tejto úlohy bolo vyškolenie 14 účastníkov na lídrov, ktorí budú viest školenia v novej prírodovedeckej kancelárii a zároveň v teréne. Spoznávali v teréne druhy rastlín a vybrané zhluky rastlín a tiež predstaviteľov pohraničnej fauny.

Piata úloha bola organizácia vyhlásenia výsledkov sútaže „Pomáham prírode“  kde výhrou boli krmítka pre vtákov a domček pre hmyz a zároveň organizácia medzinárodnej otvorenej Prírodovedeckej konferencie spolu s rozdaním výhier vítazom sútaže. V priebehu konferencie bude tiež sprístupnená výstava obrazov a fotografií.

Projekt sa skončil 30.06.2019, ale 5 rokov od zakončenia projektu zhodne podľa pravidiel projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych prostriedkov) bude internetová stránka projektu funkčná a zároveň aj Prírodovedecká kancelária.

Webdesign: Heron Art Network