Pohraničná flóra

Pohraničie Poľsko-slovenské sa je charakteristické výnimočným prírodným bohatstvom, ktoré sa prejavuje vysokou bioroznorodostou a prítomnostou unikátnych predstaviteľou flóry.

Poľsko-slovenské pomedzí je charakteristické pre svoje výnimočne prírodné bohatstvo, čo sa prejavuje vysokou biodiverzitou a prítomnosťou najvzácnejších predstaviteľov tuzemskej flóry. Hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje tento obraz pomedzí, je potenciál prírodných biotopov ako v lesných, tak v nelesných ekosystémoch. V dolinách Nízkych Beskýd prevažujú neobvykle floristicky bohaté svieže lúky. Prevládajúcimi lesnými rastlinnými komunitami sú takisto bučiny, ktoré sa tu vyskytujú v mnohých variantoch.

O ich hodnote rozhoduje skôr než druhové zloženie tu prítomných rastlín ich vek, porast, textúra kmeňa, štruktúra priestoru a veku, stupeň prirodzenosti a zdroje mŕtveho dreva. K najcennejším lesným spoločenstvám karpatského pralesa určite patrí javorové lesy. Najhodnotnejšie javorové lesy s jelením jazykom celolistým sa vyskytujú najčastejšie na strmých svahoch so severnou expozíciou, na kostrových pôdach so zásaditou reakciou.

Webdesign: Heron Art Network