Flora pogranicza

Pogranicze polsko – słowackie charakteryzuje się wyjątkowym bogactwem przyrodniczym przejawiającym się wysoką bioróżnorodnością oraz obecnością najrzadszych przedstawicieli krajowej flory.

Głównym czynnikiem wpływającym na taki obraz pogranicza jest potencjał siedlisk przyrodniczych zarówno w ekosystemach leśnych jak i nieleśnych. W dolinach Beskidu Niskiego przeważają wyjątkowo bogate florystycznie łąki świeże. Dominującymi leśnymi zbiorowiskami roślinnymi są również buczyny występujące tu w wielu wariantach.

O ich wartości przesądza nie tyle skład gatunkowy obecnych tu roślin, ile wiek, drzewostanu, tekstura płatów, struktura przestrzenna i wiekowa, stopień naturalności oraz zasoby martwego drewna. Do najcenniejszych zbiorowisk leśnych puszczy karpackiej niewątpliwie należą jaworzyny. Najbardziej wartościowa jaworzyna z języcznikiem zwyczajnym występuje najczęściej na stromych stokach o ekspozycji północnej, na glebach szkieletowych o odczynie zasadowym.

Webdesign: Heron Art Network